Oczyszczalnia Ścieków "Bieławin" w Chełmie

Oczyszczalnia ścieków w Chełmie została wybudowana w okresie 1993-1997. Głównym inwestorem było miasto Chełm. Inwestorem zastępczym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie. Głównym wykonawcą była firma "Montex" z Lublina. Rozruch został przeprowadzony w dwóch etapach: 31 sierpnia pompownia główna, kraty i piaskownik, 23 listopada osadniki wstępne, SBR i zbiornik retencyjny. Przepustowość oczyszczalni 19000 m3/dobę. 


Centralna pompownia ścieków

Pompownia ma za zadanie przepompowanie ścieków napływających z miasta do obiektu hali krat, skąd ścieki grawitacyjnie będą płynęły na kolejne obiekty oczyszczalni, aż do wylotu - rzeki Uherki.
Ścieki surowe z miasta dopływają do centralnej pompowni kolektorem A1 o średnicy f1400 mm zagłębionym około 7 m pod powierzchni ziemi. W pompowni wyróżniają się następujące części: komorę rozdzielczą wraz z dwiema kratami koszowymi, dwukomorowy zbiornik czerpalny, komorę zasuw wraz z galeriami oraz część energetyczną. Ścieki wpływają do komory rozdzielczej w której następuje rozdział na dwie bliźniacze kraty koszowe o prześwicie 100mm wyłapujące tylko grube zanieczyszczenia, których nie przepuściłyby pompy.
Otwory odpływowe do krat odcięte są zasuwami kanałowymi. Po przejściu przez kraty ścieki dopływają do dwóch bliźniaczych zbiorników czerpalnych. Są w nich zatopione pompy "Sarlin"
Dzięki zastosowaniu tego typu pomp możliwe jest ich wyjęcie bez konieczności schodzenia na dno zbiornika. W każdej z komór mierzony jest poziom (sondy zatopione firmy Peltron z Warszawy). Sondy generują standardowy sygnał 4-20 mA, który służy do sterowania wydajnością pomp. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przemiennika częstotliwości prądu firmy ABB. Rurociągi tłoczne od pomp przechodzą ze zbiorników czerpalnych do komory zasuw, która jest szczelnie odizolowana od części mokrej. W komorze zasuw na każdym rurociągu tłocznym od pompy zamontowano klapy zwrotne oraz przepustnice odcinające.
Rurociągi tłoczne od pomp włączone są do wspólnego rurociągu tłocznego f600mm, który rozgałęzia się na dwa rurociągi tłoczne o tej samej średnicy. Na każdym z nich zamontowany jest przepływomierz "Enko" Gliwice. Po wyjściu z budynku pompowni oba rurociągi wykonane z PEHD kierują ścieki do budynku hali krat.
Parametry pomp "Sarlin" typ S2 806H1

Hala krat i piaskownik

Kraty mają za zadanie usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń mechanicznych. Zadaniem piaskownika jest usunięcie ze ścieków zawiesin mineralnych piachu.
W pomieszczeniu krat znajdują się 4 koryta o szerokości 80 cm w których zamontowane są kraty schodkowe "Eko Celkom" Puck OZ-C/800/6. Zatrzymane na kratach skratki są za pomocą przenośnika ślimakowego transportowane do prasy hydraulicznej, która po odciśnięciu kieruje je na przyczepę, gdzie są odkażane wapnem chlorowanym. Ścieki po przejściu przez kraty wpływają do dwukomorowego piaskownika. Są w nim napowietrzane dmuchawami DR-113-3,3-T-D-Np-04 co sprzyja oddzieleniu części organicznych od piachu. Wytrącony piasek zgarniany jest przez zgarniacz do komór zbiorczych. Jest on z nich okresowo usuwany pompami zatapialnymi firmy "Sarlin" SV014B1D501P.

Parametry pomp "Sarlin" typ SV014B1D501P

  • Q=18 l/s
  • H=8,7 m
  • moc 1,65 kW
  • masa 60 kg

Parametry dmuchawy typ DR-113-3,3-T-D-Np-04

Osadniki wstępne

W osadnikach wstępnych w procesie sedymentacji następuje oddzielenie od ścieków łatwo opadających zawiesin organicznych oraz odtłuszczanie. Redukcja BZT5 25÷30%. Redukcja zawiesiny 60÷75%. 
Ścieki po przejściu przez kraty i piaskownik kierowane są do dwóch osadników wstępnych typu Orws-30/3,3. Ścieki oczyszczone będą odprowadzane poprzez przelewy do koryt rozmieszczonych na obwodzie osadnika a następnie korytem zbiorczym do przewodu odprowadzającego ścieki do SBR. Sedymentujący osad zgarniany jest przy pomocy zgarniacza do umieszczonej centralnie komory osadowej, skąd jest cyklicznie odprowadzany do części osadowej oczyszczalni. Na odpływie z osadników następuje automatyczny pobór ścieków (proporcjonalnie do przepływu).
Zanieczyszczenia pływające takie jak np. tłuszcze zgarniane są z powierzchni zbiornika do tłuszczownika skąd płyną grawitacyjnie do pompowni osadu.

 Parametry osadnika

SBR

W SBR zachodzi pełny proces oczyszczania biologicznego. Usuwane są zanieczyszczenia organiczne rozpuszczone w ściekach a także związki azotu i fosforu.
Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym trafiaj do dwukomorowego SBR wykonanego w technologii firmy U.S.Filters. Sterowanie dopływem na poszczególne zbiorniki odbywa się przepustnicami z napędem elektrycznym firmy "Keystone". W SBR ścieki są oczyszczane i okresowo dekantowane do zbiornika retencyjnego. Okresowo usuwany jest także osad nadmierny przy pomocy pomp osadowych firmy "Flyght". Do mieszania zawartości komory i tłoczenia mieszanki ściekowo-powietrznej służą pompy śmigłowe firmy "Flygt". Do napowietrzania ścieków służą dmuchawy Fabryki Maszyn Spożywczych "Spomasz" z Ostrowa Wielkopolskiego typu DR 1100.

 Parametry komory SBR

Parametry pomp osadowych "Flyght" typ CP 3152.181 Parametry pomp śmigłowej "Flyght" typ PL 7061 Parametry dmuchawy typu DR 1100.

Zbiornik retencyjny

Zadaniem zbiornika retencyjnego jest ochrona małego odbiornika jakim jest rzeka "Uherka" przed dużymi okresowymi zrzutami oczyszczonych ścieków.
Ścieki po oczyszczeniu biologicznym wpływają otwartym korytem o szerokości 0,8 m do zbiornika retencyjnego. Jest to budowla ziemna o głębokości 4m i nachyleniu skarp 1:1,5. W celu uzyskania szczelności jest on wyłożony folią PEHD dociśniętą płytami wielootworowymi żelbetowymi. Odpływ ze zbiornika może odbywać się poprzez przelew czołowy nie zatopiony usytuowany w ścianie komory odpływowej, lub z dna zbiornika za pomocą rurociągu f400. Na odpływie ze zbiornika umieszczony jest przepływomierz "ENKO" Gliwice do pomiaru ilości odpływających ścieków z oczyszczalni.
Parametry zbiornika retencyjnego

Zagęszczacze osadów

W zagęszczaczach osad przed wprowadzeniem do wydzielonych komór fermentacyjnych poddawany jest zagęszczaniu grawitacyjnemu. 
Osad surowy z osadników wstępnych oraz osad nadmierny z SBR jest poddawany grawitacyjnemu zagęszczeniu w zagęszczaczach. Są one wyposażone w mieszadła prętowe typu Mpp-7,5. Do odprowadzania wody nadosadowej służy elastyczny przewód f150 zamontowany ruchomo na nagwintowanej sztycy.

 Parametry zagęszczacza.

Pompownia osadu

Pompownia ma za zadanie przepompowanie osadu na wydzielone komory fermentacyjne. 
Pompownia przyjmuje osady i tłoczy je na wydzielone komory fermentacyjne. Do tego celu służą pompy "Sarlin" typ S1-134H. W komorze pompowni mierzony jest ciągle poziom przy pomocy miernika "Mobrey"

 Parametry zbiornika pompowni

Parametry pomp "Sarlin" typ S1-134H

Wydzielone otwarte komory fermentacyjne

W wydzielonych komorach fermentacyjnych prowadzona jest fermentacja metanowa będąca beztlenowym procesem stabilizacji osadów. 
Pompownia pompuje osady do dwóch zbiorników WKFo. Surowy osad jest rozprowadzany po całym obwodzie komory w jego dolnej części. Okresowo cała zawartość komory jest mieszana przy pomocy dwóch pomp: górnej "Sarlin" typ S1-264L i dolnej "Sarlin" typ S1-074L. Do usuwania wytrąconej wody nadosadowej są przeznaczone trzy przewody umieszczone na różnych wysokościach. Spust osadu z komór fermentacyjnych odbywa się pod ciśnieniem słupa osadów z dna zbiornika.
Parametry zbiornika WKFo Parametry pomp "Sarlin" typ typ S1-264L Parametry pomp "Sarlin" typ typ S1-074L

Stacja mechanicznego odwadniania osadów

Stacja mechanicznego odwadniania ma za zadanie odwodnienie osadu w celu zmniejszenia jego objętości. 
Przefermentowany osad odprowadzany jest do SMO. Przechodzi przez rozdrabniarkę osadu i jest podawany na wirówki typu NOXON. Do wirówki wraz z osadem dozowany jest polielektrolit wspomagający proces odwadniania. Odwirowany osad przetłaczany jest pompami typu Allweiler SEZP 750,2 na składowisko osadu. Odciek z wirówek odprowadzany jest do kanalizacji ściekowej prowadzącej do przepompowni centralnej.

 Parametry wirówki "Noxon" typ DC-20

Parametry agregatu do podawania osadu do wirówki typ Allweiler SEP 750.1 Parametry rozdrabniarki Parametry agregatu do podawania osadu na składowisko typ Allweiler SEP 750.2

Stacja higienizacji osadu

Urządzenia instalacji higienizacji osadów służą do mieszania osadów z pyłami dymnicowymi, wapnem lub innymi komponentami w określonych proporcjach w celu wykonania jednorodnej mieszaniny. Zapewnia to higienizacje i stabilizację końcowego produktu.

Budowa poszczególnych urządzeń instalacji higienizacji osadu.

Instalacja higienizacji osadów zbudowana jest z następujących urządzeń:
 
1. mieszalnik
2. dozownik komponentu
3. silos na komponent.
4. przenośnik ślimakowy f 200
5. przenośnik ślimakowy dostawy komponentu higienizującego do mieszalnikaSchemat technologiczny


 tomaszw@mpgk.chelm.pl

Chełm dnia 1998r.03.01. autor: Tomasz Wójcik
Autorem zdjęć jest Jerzy Pyska i Tomasz Wójcik
Ostatnia aktualizacja 2000.03.15.